รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) รอบวันที่ 27 มี.ค.-30 เม.ย. 2561
Posted: Admin Date: 2018-05-30 09:31:33
IP: 115.87.241.28
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต)

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

โอนเงินวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ