ข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561
Posted: Admin Date: 2018-07-23 11:45:00
IP: 124.120.108.255
 

ข้อบังคับ 

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2561

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ