ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 25 ก.ย.61)
Posted: Admin Date: 2018-09-26 09:05:57
IP: 124.122.137.123
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่  8/2561

ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

โอนเงินวันที่ 28 กันยายน 2561

(เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน ตุลาคม 2561)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ