ผลการอนุมัุติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพประจำเดือนตุลาคม 2561
Posted: Admin Date: 2018-11-02 13:49:59
IP: 27.145.54.216
 

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

ประจำเดือนตุลาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

 

                                                                                

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ