นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
Posted: Admin Date: 2018-12-19 11:37:11
IP: 58.11.138.49
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการเแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2561

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ