แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
Posted: Admin Date: 2018-12-19 11:59:59
IP: 58.11.138.49
 

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ