อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 28 ก.พ.62
Posted: Admin Date: 2019-03-15 13:28:08
IP: 171.96.225.184
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติ-สวัสดิการคลอดบุตร

รอบวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

โอนเงินวันที่ 14 มีนาคม 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ