อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนมีนาคม
Posted: Admin Date: 2019-03-15 13:26:51
IP: 171.96.225.184
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายงาน-คำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย

อนุมัติเดือนมีนาคม 2562

โอนเงินวันที่ 14 มีนาคม 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ