อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1- 22 มี.ค.62
Posted: Admin Date: 2019-04-10 10:00:56
IP: 124.120.106.39
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติ-สวัสดิการคลอดบุตร

รอบวันที่ 1 - 22 มีนาคม 2562

โอนเงินวันที่ 5 เมษายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ