ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 26-29 เมษายน 2562
Posted: Admin Date: 2019-04-30 09:02:56
IP: 58.11.139.139
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM)

วันที่ 26-29 เมษายน 2562

การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) 

ให้หน่วยงานดูใบแจ้งหนี้ - หักเงินได้รายเดือน

 

 

 

 

 

►  ตัวอย่างหน้าจอการทำรายการผ่าน ATM     

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ