อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนเมษายน
Posted: Admin Date: 2019-04-30 14:19:04
IP: 58.11.139.139
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายงาน-คำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย

อนุมัติเดือนเมษายน 2562

โอนเงินวันที่ 30 เมษายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ