ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 30 เม.ย.-7 พ.ค.2562
Posted: Admin Date: 2019-05-08 18:37:56
IP: 124.120.111.251
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM)

วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562

การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) 

ให้หน่วยงานดูใบแจ้งหนี้ - หักเงินได้รายเดือน

 

 

 

 

 

►  ตัวอย่างหน้าจอการทำรายการผ่าน ATM     

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ