อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 31 พ.ค.62
Posted: Admin Date: 2019-06-11 09:02:32
IP: 115.87.99.134
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติ-สวัสดิการคลอดบุตร

รอบวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562

โอนเงินวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ