อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนพฤษภาคม 2562
Posted: Admin Date: 2019-06-12 15:58:50
IP: 124.120.107.3
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกเสียชีวิต)

อนุมัติ เดือนพฤษภาคม 2562

โอนเงินวันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ