เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
Posted: Admin Date: 2019-08-16 15:54:39
IP: 124.121.185.210
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2562

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ