ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 27 มิ.ย.2562-5 ก.ค.2562
Posted: Admin Date: 2019-07-05 17:07:00
IP: 58.8.232.115
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM)

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 - 5 กรกฎาคม 2562

การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) 

ให้หน่วยงานดูใบแจ้งหนี้ - หักเงินได้รายเดือน

 

 

 

 

►  ตัวอย่างหน้าจอการทำรายการผ่าน ATM     

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ