อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนมิถุนายน 2562
Posted: Admin Date: 2019-07-15 10:50:40
IP: 58.10.99.60
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกเสียชีวิต)

อนุมัติ เดือนมิถุนายน 2562

โอนเงินวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ