ลูกหนี้ที่พ้นจากสมาชิกภาพ ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกถือหุ้นเพียงเดือนละ 100 บาท
Posted: Admin Date: 2019-07-15 14:09:30
IP: 58.10.99.60
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ