อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนกรกฎาคม 2562
Posted: Admin Date: 2019-08-21 13:17:19
IP: 58.10.90.207
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกเสียชีวิต)

อนุมัติ เดือนกรกฎาคม 2562

โอนเงินวันที่ 20 สิงหาคม 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ