ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 3-10 กันยายน 2562
Posted: Admin Date: 2019-09-11 14:32:52
IP: 27.145.55.210
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM)

วันที่ 3 - 10 กันยายน 2562

การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) 

ให้หน่วยงานดูใบแจ้งหนี้ - หักเงินได้รายเดือน

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ