อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนสิงหาคม 2562
Posted: Admin Date: 2019-09-24 15:00:36
IP: 27.145.54.232
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกเสียชีวิต)

อนุมัติ เดือนสิงหาคม 2562

โอนเงินวันที่ 24 กันยายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ