แนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562
Posted: Admin Date: 2019-10-09 16:55:07
IP: 115.87.243.89
 
 
 
 
 

 

► หน้งสือถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  คลิกที่นี่

► แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562  คลิกที่นี่

► แนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562  คลิกที่นี่

 

** กำหนดโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  หลังจากประชุมใหญ่สามัญประจำปี **

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ