อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-30 ก.ย.2562
Posted: Admin Date: 2019-10-10 13:50:31
IP: 115.87.243.89
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562

โอนเงินวันที่ 9 ตุลาคม  2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ