อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนกันยายน 2562
Posted: Admin Date: 2019-10-21 15:08:43
IP: 115.87.245.108
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกเสียชีวิต)

อนุมัติ เดือนกันยายน 2562

โอนเงินวันที่ 18 ตุลาคม 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ