อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีประสบภัย ) อนุมัติเดือนตุลาคม
Posted: A Date: 2019-10-28 10:03:21
IP: 124.122.137.196
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายงาน-คำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบภัย

อนุมัติเดือนตุลาคม 2562

โอนเงินวันที่ 25 ตุลาคม 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ