อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค. 62
Posted: admin Date: 2019-11-12 15:20:26
IP: 124.122.137.196
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติ-สวัสดิการคลอดบุตร

รอบวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562

โอนเงินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ