อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1-31 ต.ค. 2562
Posted: admin Date: 2019-11-12 15:25:53
IP: 124.122.137.196
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562

โอนเงินวันที่ 12 พฤศจิกายน  2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ