อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนตุลาคม 2562
Posted: admin Date: 2019-11-18 10:12:16
IP: 124.122.9.209
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกเสียชีวิต)

อนุมัติ เดือนตุลาคม 2562

โอนเงินวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ