การปิดหน้ารับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนในระบบMember Profile
Posted: directuer contenu Date: 2011-02-24 16:51:03
IP: 58.9.217.169
 
 
 
 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ตามที่ได้เปิดระบบคีย์ข้อมูลรับเงินป้ันผล-เฉลี่ยคืน ในระบบ Member Profile ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2553 จนถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น

ได้มีสมาชิกเข้าไปคีย์ข้อมูลเพื่อรับเงินปันผลเป็นจำนวนหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะสมาชิกในระบบ SAL (สมาชิกที่เอาเงินไปจ่ายที่ธนาคารเอง) ซึ่งสมาชิก

กลุ่มนี้ เป็นสมาชิกกลุ่มที่สหกรณ์ต้องการข้อมูลบัญชีเพื่อโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2553 ไปให้ เนื่องจากไม่ได้่มีบัญชีไว้หักเป็นประจำกับ

สหกรณ์  ส่วนสมาชิกที่หักเิงินผ่านบัญชีกับสหกรณ์ โดยหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยและ ธกส. นั้น สหกรณ์ได้ให้สมาชิกเหล่านี้ ลงทะเบียนในระบบ

 Member Profile เช่นกัน แต่ไำม่ต้องเข้าไปคีย์รับเิงินปันผล-เฉลี่ยคืนในหน้าดังกล่าว ให้ใช้แต่เพียงดูข้่อมูล ค่าหุ้น - หนี้ และพิมพ์ใบเสร็จรายเดือน

เท่านั้น  เพราะสหกรณ์จะดำเนินการโอนเงินปันผลให้สมาชิกประเภทหักบัญชีจากธนาคาร เข้าสู่บัญชีที่ใช้หักนั้นๆเลย โดยไม่ต้องสำรวจข้อมูล

จากการเปิดระบบ คีย์ข้อมูลเพื่อรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน นั้น ได้พบว่า มีสมาชิก SAL อีกหลายท่านที่เข้าไปคีย์ข้อมูลเพื่อรับเงินปันผลไม่ได้ หรือ ไม่

สำเร็จ โดยมีเหตุผลหลายประการ สหกรณ์จึงได้พิจารณาเห็นปัญหาดังกล่าว จึงขอให้ สมาชิก ประเภท SAL ที่ประสบปัญหาเข้าไปคีย์รับเงิน

ปันผล
ไม่ได้ คีย์ไม่ผ่าน คีย์ไม่สำเร็จ ลงทะเบียนเข้าระบบ Member Profile เพื่อเข้าไปคีย์รับเงินปันผลไม่เป็น หรือ ไม่ได้

และทราบข่าวไม่ทันนั้น
ขอให้สมาชิกเหล่านี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2553 ตามลิงค์ด้านล่างนี้หรือดาวน์โหลดได้ที่หน้า ดาวน์โหลด


เมื่อสมาชิกได้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้ว ขอให้กรอกข้อมูล แล้วส่งมาที่สหกรณ์ตามช่องทา่งต่างๆเหล่านี้

1.ส่ง Fax ที่เบอร์ 0-2241-8252

2.ส่งมาที่ที่อยู่สหกรณ์ที่ "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถ.ราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300"


เพื่อที่สหกรณ์ฯจะได้ดำเนินการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2553 ให้กับสมาชิกได้ครบถ้วนต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

โทร. 0-2241-8250-1 ต่อ 100,101

โทรสาร. 0-2241-8252
 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ