ขยายระยะเวลาสรรหาบริษัทประเมินสินทรัพย์ บริษัทประกันอัคคีภัย และบริษัทประกันชีวิต
Posted: Admin Date: 2020-01-02 15:24:06
IP: 124.121.185.157
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง ขยายระยะเวลาสรรหาบริษัทประเมินสินทรัพย์ บริษัทประกันอัคคีภัย และ

บริษัทประกันชีวิต

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ขยายระยะเวลา

สรรหาบริษัทประเมินสินทรัพย์ บริษัทประกันอัคคีภัย และบริษัทประกันชีวิต ออกไปถึง

วันที่ 8 มกราคม 2563 โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ พร้อมผลงานได้ ณ สำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ในวันและเวลาทำการ

(สอบถามเพิ่มเติม  02-2418250-1 ต่อ 301-302)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ