ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 20 - 27 ธ.ค. 2562
Posted: Admin Date: 2019-12-27 14:34:59
IP: 115.87.98.186
 

 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM)

วันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2562

การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) 

ให้หน่วยงานดูใบแจ้งหนี้ - หักเงินได้รายเดือน

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ