อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 23 ธ.ค. 62
Posted: Admin Date: 2020-01-03 14:57:16
IP: 115.87.245.14
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติ-สวัสดิการคลอดบุตร

รอบวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2562

โอนเงินวันที่ 3 มกราคม 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ