อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนธันวาคม 2562
Posted: Admin Date: 2020-01-03 15:05:46
IP: 115.87.245.14
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)

อนุมัติ เดือนธันวาคม 2562

โอนเงินวันที่ 3 มกราคม 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ