แถลงการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น​ จำกัด
Posted: Admin Date: 2020-02-11 14:13:51
IP: 49.230.67.82
 

แถลงการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

*********************************

วันที่​ 10 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ที่เคารพทุกท่าน
 

                   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 15 ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ เนื่องด้วยมีกระแสข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ อันอาจทำให้สมาชิกเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ฯ จึงมีแถลงการณ์เพื่อชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบความเป็นจริงของสหกรณ์ฯ โดยทั่วกัน ดังนี้ ในรอบปีบัญชี 2562 สหกรณ์มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงิน 270.05 ล้านบาท แต่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องนำไปหักตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นสะสมมาหลายปีให้จนครบทั้งหมดในปีนี้ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบด้านความมั่นคงทางการเงิน ของสหกรณ์แต่อย่างใด ทั้งด้านเงินฝาก เงินค่าหุ้นของสมาชิก และทุนดำเนินงานของสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 3,676.68 ล้านบาท สินทรัพย์ 4,647.15 ล้านบาท ซึ่งมีสภาพคล่องในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกได้ตามปกติ

                   สมาชิกที่เคารพทุกท่าน คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 15 อาสาเข้ามาเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของสมาชิก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 15 เข้ามาบริหารส่วนใหญ่เป็นปัญหาเดิม คือ ปัญหาอันเนื่องมาจากการที่สมาชิกกู้เงินแล้วไม่ชำระหนี้ จึงทำให้สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ยืมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2552 และมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี 2559 - 2560 และลดลงในปี 2561 เนื่องจากมีการใช้สิทธิเรียกเก็บหนี้จากผู้ค้ำประกัน และในปี 2562 ได้มีการเรียกเก็บไปยังผู้กู้ ดังนั้น การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจึงเพิ่มขึ้น จากการที่สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) สหกรณ์จึงต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ซึ่งในเรื่องนี้ สหกรณ์ได้จัดทำแผนเพื่อติดตามหนี้สิน และขอผ่อนปรนในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อกำหนดวิธีการแก้ปัญหาข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 15 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา จึงมีมติให้ เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการจากฝ่ายกรม เดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับหนังสือตอบข้อหารือจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

                    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 15 ขอเรียนว่า ความจริงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาได้เกิดขึ้นเป็นเวลานานมาแล้ว คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก เพื่อให้สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีความสุข จึงขอให้สมาชิกทุกท่านมีความมั่นใจและเข้าใจในการบริหารงานของคณะกรรมการฯ และจะแจ้งข่าวแก่สมาชิกทุกท่านให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 15

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ