อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 25 ธ.ค.2562 - 31 ม.ค. 2563
Posted: Admin Date: 2020-02-12 09:19:33
IP: 115.87.99.239
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติ-สวัสดิการคลอดบุตร

รอบวันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

โอนเงินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ