อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนมกราคม 2563
Posted: Admin Date: 2020-02-12 09:24:35
IP: 115.87.99.239
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)

อนุมัติ เดือนมกราคม 2563

โอนเงินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ