อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-03-20 14:42:43
IP: 115.87.98.13
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)

อนุมัติ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

โอนเงินวันที่ 20 มีนาคม 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ