มาตราการช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
Posted: Admin Date: 2020-07-29 11:11:14
IP: 184.22.228.235
 
 
 
 
 

 


ดาวน์โหลดหนังสือมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้   

ประกาศสหกรณ์ฯ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
มาตรการที่ 1 โครงการเงินกู้สามัญรายละไม่เกิน 100,000 บาท  
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอกู้เงินสวัสดิการโควิด-19
มาตรการที่ 2 การพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก  
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญ
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
มาตรการที่ 3 โครงการเงินกู้ปันผลปีการเงิน 2563   
  - ดาวน์โหลดคำขอและหนังสือกู้เงินปันผล
     

หมายเหตุ สมาชิกสามารถ เลือกได้เพียง 1 มาตรการช่วยเหลือ เท่านั้น 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ