อนุมัติคำขอสวัสดิการ (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 27 มี.ค.- 27 เม.ย. 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-05-08 17:00:52
IP: 58.8.233.184
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 27 เมษายน 2563

โอนเงินวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ