อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนเมษายน 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-05-08 17:02:37
IP: 58.8.233.184
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)

อนุมัติ เดือนเมษายน 2563

โอนเงินวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ