รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งนิติกร
Posted: Admin Date: 2020-05-09 09:43:14
IP: 58.8.207.123
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

ในตำแหน่งนิติกร

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ