ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
Posted: Admin Date: 2020-05-16 15:47:38
IP: 115.87.241.200
 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญสวัสดิการ (COVID-19) ครั้งที่ 7/2563

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โอนเงินวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

(เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน มิถุนายน 2563)

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ