อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 28 เม.ย.- 31 พ.ค 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-06-08 14:28:12
IP: 58.8.228.220
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563

โอนเงินวันที่ 8 มิถุนายน 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ