ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
Posted: Admin Date: 2020-06-24 10:17:39
IP: 115.87.245.202
 

 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 10/2563

ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

โอนเงินวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน กรกฎาคม 2563)

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ