อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) เดือนมิถุนายน 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-07-02 11:11:00
IP: 110.168.177.80
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)

อนุมัติ เดือนมิถุนายน 2563

โอนเงินวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ