อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1-30 มิ.ย. 63
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-07-10 13:20:50
IP: 115.87.98.166
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติสวัสดิการคลอดบุตร

รอบวันที่ 1 - 30 มิถุนายน  2563

โอนเงินวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

  อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

  

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ