อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 25 ก.ค.- 31 ส.ค. 2563
Posted: Admin Date: 2020-09-09 16:22:26
IP: 110.168.177.33
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563

โอนเงินวันที่ 9 กันยายน 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ