อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 25 ก.ค.- 31 ส.ค. 63
Posted: Admin Date: 2020-09-10 16:16:11
IP: 110.168.177.48
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติสวัสดิการคลอดบุตร

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563

โอนเงินวันที่ 10 กันยายน 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ