ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 (ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563)
Posted: Admin Date: 2020-10-05 10:03:33
IP: 58.8.219.80
 
 
 
 
 

 

» ประกาศสหกรณ์ฯ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
» มาตรการที่ 1 โครงการเงินกู้สามัญรายละไม่เกิน 100,000 บาท  
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอกู้เงินสวัสดิการโควิด-19
» มาตรการที่ 2 การพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก  
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญ
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
» มาตรการที่ 3 โครงการเงินกู้ปันผลปีการเงิน 2563   
  - ดาวน์โหลดคำขอและหนังสือกู้เงินปันผล
     

หมายเหตุ  :  สมาชิกสามารถ  เลือกได้เพียง 1 มาตรการช่วยเหลือ  เท่านั้น 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ