กำหนดแนวทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563
Posted: Admin Date: 2020-12-02 16:12:22
IP: 58.8.207.140
 
 
 
 
 

 

» ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดแนวทางการรับเงินปันผลฯ    

» แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563  

» แนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563                   


หมายเหตุ  :  กำหนดโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หลังจากประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ